Phòng Hành chính Tổng hợp

Thứ hai, 10:55 Ngày 22/08/2016.
Bước 1:  Xem các thông tin liên quan về BHYT HSSV năm học 2016-2017, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu(Tên+Mã Bệnh viện) tại địa chỉ website : http://bhxhtphcm.gov.vn. Tân sinh viên nộp tiền mua BHYT tại phòng Tài chính kế toán (nhận lại phiếu thu tiền).
Chủ nhật, 10:55 Ngày 26/07/2015.
Phòng Hành chính tổng hợp là một đơn vị trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-HVHKVN ngày 31/01/2007 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam. Phòng Hành chính tổng hợp với chức năng là tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp, quản trị tài sản, thiết bị và đối ngoại, hợp tác quốc tế; làm đầu mối giúp việc cho Giám đốc Học viện trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các cơ quan đơn vị trong và ngoài Học viện; công tác lễ tân, văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của Học viện…
TOP