• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng Tổ chức cán bộ

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  

  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

   

  I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tổ chức cán bộ:
  1/ Chức năng:
  Phòng tổ chức cán bộ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế và công tác thi đua, khen thưởng.

  2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:
  1. Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế:
  1.1 Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và phân cấp quản lý của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  1.2 Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở quy định chung của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; xây dựng quy chế làm việc; quy chế dân chủ, quy chế phối hợp công tác với các tổ chức liên quan ở địa phương; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.
  1.3 Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch biên chế dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.
  1.4 Thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỹ luật, tuyển dụng… cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.
  1.5 Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
  1.6 Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác… đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  1.7 Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự; phối hợp với các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
  1.8 Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
  1.9 Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các Huyện, thị xã.
  1.10 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đã được phê duyệt.
  2. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
  3. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
  4. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT.
  5. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
  6. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

   II. Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  1/ Chế độ quản lý:
  Phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Phòng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng.
  Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giúp Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng.
  Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỹ luật theo quy trình và phân cấp quản lý cán bộ.
  Số lượng Phó trưởng phòng không quá 1 người.
  2/ Chế độ làm việc:
  Trưởng phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
  Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền cho Phó trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng. Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó trưởng phòng được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.
  3/ Trưởng phòng có trách nhiệm.
  1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Quyết định này.
  2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của các phòng nghiệp vụ khác.
  3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của phòng và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.
  4. Quyết định các biện pháp cụ thể về tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong công chức, viên chức của phòng và chịu trách nhiệm khi có xãy ra hành vi vi phạm.
  5. Giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.

  III. Điều khoản thi hành:
  1. Trên cơ sở các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, Trưởng phòng có trách nhiệm quy định nhiệm vụ chi tiết cho từng bộ phận, từng cán bộ công chức của phòng mình, quy định quy trình giải quyết công việc của phòng.
  2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Bảo hiểm xã hội các Huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  IV- HỌ TÊN TRƯỞNG - PHÓ PHÒNG VÀ SỐ ĐIỆN THỌAI :

  Trưởng phòng Lê Thanh Tùng-  0274.3 898905.

   Phó Trưởng phòng Nguyễn Cẩm Tú -  0274.3 898905.

             
  Email: tccb@binhduong.vss.gov.vn