• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng Giám định BHYT

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

   PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

  I- CHỨC NĂNG :

  Phòng Giám định bảo hiểm y tế có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.

  II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

  01. Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, dự toán chi quỹ bảo hiểm y tế hàng quý, hàng năm và phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  02. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và tổ chức thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.

  03. Thực hiện quy trình giám định tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

  04. Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh; thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh toán trực tiếp chi phí phí khám, chữa bệnh với người có thẻ bảo hiểm y tế.

  05. Thẩm định và tổng hợp hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tổng hợp chi phí, dự báo quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

  06. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm  y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế.

  07. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

  08. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.

  09. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  11. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

  III/ HỌ TÊN TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI : 

                          Phó Trưởng Phòng:

                                  Trương Minh Hoàng - 0274.3 829 119

                                   Viên Thị Tuyết 0274.3 829 119

      Email: giamdinh@bhxhbinhduong.gov.vn