• BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Trang Chủ

  Phòng Kế hoạch Tài chính

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN  

  PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

  I- CHỨC NĂNG : 

        Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính; tổ chức hạch toán, kế toán theo quy định của pháp luật.

  II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

  01. Chủ trì, phối hợp các đơn vị ttrực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thu, chi và phân bổ dự toán thu, chi quỹ bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí chi hoạt động quản lý bộ máy đã đựợc phê duyệt cho Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã; xây dựng các văn bản liên quan đến chi tiêu trong nội bộ đơn vị.

  02.Tổ chức cấp kinh phí chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện cấp ứng kinh phí khám, chữa bệnh và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  03. Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi hoạt động quản lý bộ máy, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

  04. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và quyết toán: thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi hoạt động quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng hàng quý, năm thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

  05. Thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán theo chế độ kế toán quy định.

  06. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán theo chế độ quy định.

  07. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện xét duyệt quyết toán cho Bảo hiểm xã hội huyện và tổng hợp quyết toán tài chính quý, năm.

  08. Theo dõi, lưu trữ, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

  09. Nghiên cứu đề xuất với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ và cơ chế tài chính áp dụng đối với ngành.

  10. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.

  11.Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định

  12. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  13. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

  14. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

  III- HỌ TÊN TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI :

                    

                     Phó Trưởng Phòng        : Huỳnh Thị Hoa      -  0274.3 827 629

                     Phó Trưởng Phòng        :

                                                                Nguyễn Thế Anh     -  0274.3 827 629

                                                                Nguyễn Đỗ Huyền Thanh - 0274.3 827 629

   Email: tkhtc@binhduong.vss.gov.vn