Phòng Khoa học Công nghệ

Chủ nhật, 10:36 Ngày 02/08/2015.
Chức năng nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Học viện là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học; Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ về hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện; Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế, quản lý;
Thứ hai, 11:01 Ngày 29/02/2016.
Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải QUYET DINH 4064 _BGTVT
Thứ hai, 11:02 Ngày 29/02/2016.
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nược tt55-bkhcn-btc.
Thứ tư, 11:02 Ngày 30/09/2015.
QD 341.ngay 02.06.2014 Quy định về công tác giáo trình
Thứ tư, 11:00 Ngày 23/12/2015.
MAU NCKH SV
Thứ tư, 11:01 Ngày 23/12/2015.
MAU NCKH GV
Thứ tư, 11:05 Ngày 23/12/2015.
MAU NCKH CAP BO
Thứ tư, 11:01 Ngày 30/09/2015.
mẫu biểu đăng ký biên soạn giáo trình
Thứ tư, 11:03 Ngày 30/09/2015.
Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án
TOP