Giới thiệu

Chủ nhật, 10:36 Ngày 02/08/2015.
Chức năng nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Học viện là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học; Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ về hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện; Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế, quản lý;
TOP