Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thứ hai, 11:02 Ngày 29/02/2016.

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nược tt55-bkhcn-btc.

TOP