Giới thiệu khoa Cơ Bản

Thứ ba, 10:39 Ngày 18/08/2015.

Khoa Cơ bản được thành lập vào cuối năm 2007, sau khi trường Hàng không Việt Nam được nâng cấp thành Học viện hàng không Việt Nam, trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của trường Hàng không Việt Nam trước đây

1. Chức năng, nhiệm vụ

  • Quản lý và đảm bảo tổ chức giảng dạy chất lượng tốt và đúng tiến độ toàn bộ các môn học cơ bản cho khối trung cấp nghề của TT đào tạo NVHK tại Học viện HKVN;
  • Quản lý và đảm bảo tổ chức giảng dạy chất lượng tốt và đúng tiến độ toàn bộ các học phần khối kiến thức chung, đại cương, cơ sở khối ngành cho các lớp đại học –cao đẳng hệ chính quy và hệ VLVH cho các khoa đào tạo chuyên ngành trong Học viện (tổng cộng: 36 học phần);
  • Tham gia giảng dạy một số môn chuyên môn, chuyên ngành Hàng không cho các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn, đại học/ cao đẳng của các khoa và các Trung tâm của Học viện;
  • Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học;
  • Thực hiện xây dựng, cập nhật Đề cương chi tiết Học phần/ môn học do Khoa quản lý; biên soạn giáo trình/ tài liệu giảng dạy; ngân hàng đề thi của các HP chung;
  • Tham gia Hội đồng khoa học trường, Hội đồng thẩm định; tham gia hướng dẫn SVHS thực tập- thực tế và hướng dẫn SV viết báo cáo tốt nghiệp;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Học viện phân công;
  • Tham gia các hoạt động chung của Học viện và của tổ chức đoàn thể.

 

Tóm tắt cơ cấu tổ chức

Hiện tại Khoa có 11 giảng viên cơ hữu và 02 nhân viên, trong đó:

Nam:           06 người;    Nữ:    07 người

Biên chế chính thức: 10 người; lao động Hợp đồng: 03 người

Đảng viên: 05 người; Công đoàn viên: 13 người

Trình độ: Tiến sỹ: 03; NCS: 02; Thạc sỹ: 04; Đại học: 03; khác: 01

Các khen thưởng

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2008 TTLĐXS-BGTVT 584/QĐ-BGTVT, ngày 13/3/2009, Bộ GTVT
2009 Giấy khen-HVHK 752/QĐ-HVHKVN ngày 23/12/2009, Học viện HKVN
2010 Giấy khen-HVHK 11/QĐ-HVHKVN ngày 05/01/2011, Học viện HKVN
TTLĐXS-BGTVT 1675/QĐ-BGTVT ngày 26/07/2011, Bộ GTVT
2011 TTLĐXS-BGTVT 2958/QĐ-BGTVT ngày 15/11//2012, Bộ GTVT
2012 TTLĐXS-CS- HVHKVN 30/QĐ-HVHK, Học viện HKVN
2013 TTLĐXS-CS- HVHKVN 971/QĐ-HVHKVN, ngày 27/12/2013, Học viện HKVN
TTLĐXS-BGTVT 3037/QĐ-BGTVT, ngày 08/08/2014, Bộ GTVT
Tổ chức Công đoàn vững mạnh 02/QĐ-CĐCHK, ngày 03/01/2014, BCH Công đoàn Cục HKVN

 

Bài viêt liên quan

TOP