Tin tức trong nghành

Cảng vụ Hàng không Miền Bắc: Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2016

Thứ năm, 10:06 Ngày 21/04/2016.

Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay (nhà chức trách hàng không tại cảng hàng không, sân bay). Căn cứ vào quyết định số 1120a/QĐ – BNV ngày 27/10/2014 của Bộ Nội vụ; số 546/QĐ-BGTVT ngày 10/02/2015 về việc giao bổ sung số lượng người làm việc choCảng vụ hàng không miền Bắc; Quyết định số 500/QĐ-CHK ngày 11/4/2016 của Cục HKVN về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ theo vị trí việc làm của Cảng vụ hàng không miền Bắc (sau đây gọi tắt là Cảng vụ), Cảng vụ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 40 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng:

TT

Vị trí

Số lượng

1

Chuyên viên Giám sát An ninh hàng không

03

2

Chuyên viên trực hệ thống APIS

01

3

Chuyên viên Giám sát An toàn hàng không

04

4

Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không

02

5

Chuyên viên Quản lý quy hoạch đất đai, quy hoạch và xây dựng

01

6

Chuyên viên Quản lý khai thác cảng và môi trường

01

7

Chuyên viên Pháp chế

02

8

Kế toán viên

01

9

Chuyên viên Tổ chức – Nhân sự; Đào tạo; Tiền lương – Chế độ chính sách

04

10

Chuyên viên Văn thư – Lưu trữ

01

11

Chuyên viên Đầu tư, xây dựng cơ bản

02

12

Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Điện Biên

03

13

Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Vinh

02

14

Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Đồng Hới

04

15

Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại CHK Cát Bi

03

16

Chuyên viên Đại diện Cảng vụ tại Thọ Xuân

06

3. Điều kiện cụ thể về trình độ:

Điều kiện cụ thể về trình độ theo vị trí việc làm của Cảng vụ hàng không miền Bắc chi tiết tại Quyet dinh phe duyet ke hoach tuyen dung.

4. Địa điểm và thời gian làm việc; Chế độ đãi ngộ; Điều kiện đăng ký dự tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ; Hình thức tuyển dụng; Môn thi; Phí dự thi tuyển chi tiết tại Thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_nam_2016

5. Mẫu đơn đăng ký tuyển viên chức có thể tải về tại đây.

Trân trọng./.

TOP